Головна
Про нас
Практика
Юристи
Вакансії
Клієнти
Актуально
Контакти
03.12.07 16:28:43


Новий порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини

26 вересня 2007 року Уряд ухвалив постанову №1169 “Про затверд-ження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”.

Вказаний Порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, зокрема на не-гласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, застосування тех-нічних засобів добування інформації, зняття її з каналів зв'язку, установлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією особи, а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів.

Відразу зауважимо, що ані постанова Кабінету Міністрів №1169, ані Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” не містять переліку заходів, які тимчасово обмежують права людини.
Суттєвими аспектами цього нормативно-правового акту є наступні:

  1. Подання за підписом керівника оперативного підрозділу або його за-ступника вноситься на розгляд голови апеляційного суду області, мм. Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим або упов-новаженого ним заступника за місцем провадження справи.
  2. 2. Про видачу дозволу чи відмову в його видачі керівник підрозділу або його заступник повідомляє протягом доби прокуророві, який здійснює нагляд за дотриманням закону органами, що провадять оперативно-розшукову дія-льність. Тут, на наш погляд, є певна невідповідність вимогам КПК, згідно зі статтею 97 якого, “проведення визначених у законодавчих актах України ок-ремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погод-женим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника”. Іншими словами, Порядок, затверджений Урядом, дозволяє отримати постанову суду, без попереднього погодження з прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства відповід-ним оперативним підрозділом.

Крім того, КПК встановлює: “Постанова судді про надання такого доз-волу виноситься і на неї може бути принесена апеляція з додержанням по-рядку і у випадках, передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу”.

Нагадаємо про що йдеться: “Суддя негайно розглядає подання і матеріали справи, а у разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про проведення обшуку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про проведення обшуку оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшу-ку протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.”

Очевидно, що за умов дотримання ухваленої Кабінетом Міністрів про-цедури, не є можливим ні заслухати прокурора, ні забезпечити його право на апеляцію, адже дозвіл надає саме відповідний апеляційний суд.

Отже, особа, щодо якої здійснюється відповідний захід, не має права та реальної можливості оскаржити ці дії правоохоронних органів.

В цій ситуації на практиці єдиним дієвим способом захисту своїх прав залишається дотримуватися “презумпції незаконності“ дій праців-ників оперативних підрозділів та негайно спрямовувати скарги на їх дії до органів прокуратури, яка здійснює прокурорський нагляд за цими підрозділами.